Tag Archives: god is liefde

Machtige Eenvoud: Wat is de betekenis van het offer van Jezus?

Jezus kwam om zichzelf als slachtoffer te geven voor alle mensen. Deze boodschap was aangekondigd bij het begin van de menselijke geschiedenis, met een goddelijke onderneming in het offer van Abraham en in het Pascha, met meer details voorspeld in verschillende profetieën in het OudeTestament. Waarom was zijn dood zo belangrijk dat het een dergelijke nadruk machtigde? Dat is een vraag die het overwegen waard is. The Bijbel verklaart iets dat verwant is aan de wet als het stelt:

Want het loon van de zonde is de dood… (Romeinen 6:23)

“Dood” betekent letterlijk ‘afscheiding’. Als onze ziel zich afscheidt van het lichaam gaan we lichamelijk dood. Op een soortgelijke manier zijn wij afgescheiden op een geestelijke of spirituele manier van God.  Dit is waar, want God is Heilig (zondeloos) terwijl wij beschadigd zijn geraakt in onze oorspronkelijke schepping en dus zondigen wij.

Wij zijn gescheiden van God door onze zonden zoals een kloof tussen twee bergen.

Wij zijn gescheiden van God door onze zonden zoals een kloof tussen twee bergen.

We kunnen dit illustreren: We zijn op de top van een berg en God is op een andere top, en tussen ons is een bodemloze kloof. Een tak die van de boom is verbroken, is dood. Op die manier hebben wij onszelf verbroken van God en zijn spiritueel dood.

Deze scheiding veroorzaakt schuldgevoelens en vrees.  Van nature proberen wij bruggen te bouwen van de ene kant (van zonde) naar God’s kant.. We doen dit op allerlei manieren: naar de Kerk, de Tempel of Moskee gaan, door religieus te zijn, goed en behulpzaam te zijn, door te mediteren, meer te bidden enz. De  lijst van verdiensten kan erg lang zijn voor sommigen, en op die manier te leven is erg moeilijk.  Dit wordt geillustreerd als volgt:

Goede daden– die helpvol zijn – kunnen de scheiding van God niet overbruggen.

Goede daden– die behulpzaam zijn – kunnen de scheiding van God niet overbruggen.

Het problem is dat onze moeiten, onze verdiensten, dat wat we opofferen, en onze ascetische praktijken uit zichzelf niet slecht zijn, maar ook niet voldoende zijn, omdat de benodigde prijs (de “kosten”) voor onze zonden is de dood is.  Ons streven is te proberen de afscheiding die ons van God scheidt te niet te doen – maar uiteindelijk kan het de kloof niet overbruggen.  De reden is dat onze religieuze en morele inspanning het oorspronkeljike probleem niet kan oplossen. Het is hetzelfde om te proberen kanker (waarvan het resultaat de dood is) te genezen door vegetarisch te eten. Vegetarisch eten is niet verkeerd – maar gaat geen kanker genezen. Daarvoor heb je een heel andere, meer ingrijpende, behandeling nodig.

Tot nu toe is deze wet alleen maar slecht nieuws– het is zo slecht dat we het vaak niet willen horen en vaak vullen wij ons leven met aktiviteiten en dingen hopende dat deze wet weg zal gaan. Zoals genezing van kanker pas belangrijk voor ons wordt als de diagnose dat we werkelijk kanker hebben tot ons doordringt, op die manier benadrukt de Bijbel deze Wet van zonde en dood om ons te laten inzien dat een kuur eenvoudig is en uiteindelijk krachtig.

Want het loon van de zonde is dood,’ maar’(Romeinen 6:23)

Het woord “maar” laat zien dat de richting van de boodschap omgedraaid wordt naar Het Goede Nieuws van het Evangelie – de kuur.

Want het loon van de zonde is dood, maar de gave van God is het eeuwige leven in Christus Onze Heer. (Romeinen 6:23)

Het goede nieuws van het Evangelie is dat de dood van Jezus voldoende is om de scheiding tussen God en ons te overbruggen. Wij weten dit omdat drie dagen na zijn dood, Jezus lichamelijk opstond, weer levend werd door een physieke verrijzenis. Ondanks dat, zijn er mensen die niet in de opstanding van Jezus willen geloven: veel mensen zijn niet geinformeerd over het sterke bewijsmateriaal van de opstanding. Het offer van Jezus was profetisch voorspeld in het offer van Abraham en de wijding van het Pascha Offer.

Jezus was een mens die een zondeloos leven leidde. Daarom kan hij de menselijke en de goddeijke kant ‘aanraken’ en de kloof die God en mens scheiden overbruggen. Hij is de brug naar het Leven, zoal hieronder te zien is.

Jezus is de brug die over de afscheiding ligt tussen God en mens.

Jezus is de brug die over de afscheiding ligt tussen God en mens.

Zie hoe dit offer van Jezus aan ons gegeven is. Hij is geofferd als een gave… een geschenk Denk eens na over geschenken, cadeaus. Wat het ook is, als het een echt geschenk is dan is het iets waar je zelf niet voor werkt en wat je niet verdient. As je het verdiend had dan is het geen echt geschenk meer! Je kunt dus ook niet het offer van Jezus verdienen of waardig zijn. Je krijgt het gewoon als een kado. Zo eenvoudig is het!

Maar wat is dit geschenk? Het is het ‘eeuwige leven. Dat betekent dat de straf voor de zonde die ons (jou en mij) de dood bracht, nu is betaald en vergeven. Het offer van Jezus is een brug waar je overheen gaat om God te benaderen en dus het leven krijgt dat duurt eeuwig. Dit is het geschenk van Jezus, die door uit de dood op te staan, zichzelf laat zien als Heer. Dat is Machtig.

Welnu, hoe gaan wij dan over die Brug van het Leven, die aan ons gegeven wordt? Denk weer eens aan geschenken (cadeaus). Als iemand komt en jou een cadeau geeft dan is dat iets waar je niet voor gewerkt hebt. Maar om het voordeel van een geschenk te hebben dan moet je het eerst ontvangen. Atijd als er een kado aangeboden wordt zijn er twee mogelijkheden. Of het kado wordt niet aangenomen (“Nee dank je”). Of het wordt wel aangenomen (“Dank je voor het kado”) .  Dus ook dit geschenk moet ontvangen worden – zo eenvoudig is het. Het kan niet zijn dat je er enkel maar mentaal mee instemt, het bestudeert of het begrijpt.  Dat is de illustratie in het volgende plaatje waar wij op de brug lopen om de gave van God te ontvangen.

Het offer van Jezus is een gave die ieder van ons moet ontvangen.

Het offer van Jezus is een geschenk die ieder van ons moet aannemen.

Hoe ontvangen wij dit geschenk dan? De Bijbel zegt dat Iedereen die de Naam van de Heer aanroept zal gered worden. (Romeinen 10:12)

Begrijp dat deze belofte voor ‘iedereen’ is. Omdat hij uit de dood opgestaan is, leeft Jezus nu zelf en is ‘Heer’. Als je Hem roept dan zal Hij je horen en zal Hij jou zijn kado schenken. Je moet Hem aanroepen en het vragen – door een gesprek met Hem te hebben. Misschien heb je dit nog nooit gedaan. Hier is een gids die je kan helpen om dit gesprek en gebed met Hem te hebben. Het is niet iets magisch. Het zijn geen specifieke woorden die kracht geven. Het is het vertrouwen, zoals Abraham dat had, en wij dat hebben in Zijn vermogen en willendheid om ons dit geschenk aan te bieden. Als wij Hem vertrouwen zal Hij ons horen en ons antwoorden. Het Evangelie is krachtig en ook tegelijkertijd zo eenvoudig. Voel je vrij om deze gids te volgen als je hardop of stil in je geest tot Jezus spreekt om deze gave te ontvangen,

 Heer Jezus ik begrijp dat met de zonden in mijn leven, ik afgescheiden ben van God. Hoe ik dan ook probeer, er is geen inzet of offer van mijn kant dat deze afscheiding kan overbruggen. Maar ik begrijp dat Uw dood een offer was om alle zonden weg te wassen- zelfs mijn zonden.  Ik geloof dat U na Uw offer opgestaan bent uit de dood zodat ik echt kan weten dat dit offer voldoende is. Ik vraag U om mijn zonden weg te wassen en de brug te zijn die mij naar God brengt, zodat ik het Eeuwige Leven kan hebben.  Ik wil mijn  leven niet in verslaafdheid aan zonde leven, alstublieft maak mij vrij van zonde. Dank U Heer Jezus dat U dit allemaal voor mij doet en help mij in mijn leven zodat ik U kan volgen als Mijn Heer.

Amen

Gemaakt naar het beeld van God

Laten we zien wat de Bijbel zegt over de oorsprong van de mensheid.  Voor veel mensen is het onbenullig om naar de Bijbel te kijken om onze oorsprong te vinden.  Laten we dan naar de mens kijken die, met een genetische code zo geraffineerd is als de beste computer code die mensen kunnen maken;  we zijn machines gemaakt van eiwitten die kleiner zijn dan de beste moderne nanotechnologie – met de mogelijkheid om automatisch cellulaire beschadigingen te repareren; bovendien hebben we persoonlijkheid en bewustzijn.  Misschien moeten wij open staan voor de mogelijkheid dat wij geschapen zijn door God – de meesterontwerper.

Daarom wil ik graag in deze geest begrip opbouwen voor wat de Bijbel ons vertelt over onze oorsprong, door naar een tekstgedeelte te kijken aan het begin van de Bijbel.

Toen zei God, “Laat ons de mens maken in ons beeld, op ons gelijkend….” En God schiep de mens in zijn beeld.  In God’s beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. (Genesis 1:26-27)

“In het beeld van God”

Welnu, wat betekent het dat de mens geschapen is ‘in het beeld van  God’?   Het betekent niet dat God een lichamelijk wezen is met twee armen, een hoofd, enz.  Veeleer, op een diep niveau zegt het dat de basiskenmerken van mensen afstammen van soortgelijke basiskenmerken van God. Bijvoorbeeld, God (in de Bijbel) and mensen (door aanschouwing)  hebben intelligentie, emoties en een wil.  In de Bijbel wordt God soms beschreven als verdrietig, gekwetst, boos of blij – dezelfde reikwijdte die wij mensen beleven.   Wij maken keuzes en nemen besluiten op dagelijkse basis.  God wordt zo in de Bijbel  beschreven, als kiezend en besluiten nemend. Onze kundigheid in redeneren en abstract denken komt van God.  Wij hebben de capaciteit van een intellect, emoties, en wil, omdat God ze heeft, en wij in Zijn gelijkenis zijn gemaakt.

Als we deze aspecten van onszelf bekijken op een meer fundamenteel niveau, dan zien we dat wij zelfbewust zijn en ons bewust zijn over ’ík’ en ‘jij’.  Wij zijn geen onpersoonlijk ’het’. Wij zijn zo omdat God zo is.  Vanuit dit fundamentele perspectief, wordt de God van de Bijbel niet beschreven als een onpersoonlijkheid, zoals de  ‘Force’ in de filmseries van Star Wars.  En omdat wij naar Zijn beeld gemaakt zijn hebben wij allemaal persoonlijkheid.

Waarom zijn wij Esthetisch

Wij waarderen kunst en drama.  Overweeg eens hoe wij zo natuurlijk van schoonheid houden en het zelfs nodig hebben.  Het gaat dieper dan alleen visuele schoonheid, het gaat zover als muziek en literatuur.  Muziek is belangrijk voor ons – hoe natuurlijk is het zelfs voor ons om te dansen!  Muziek maakt ons leven rijker.  We houden van goede verhalen, kan niet schelen of het in boekvorm is of een toneelstuk, of zoals tegenwoordig in film.  Verhalen hebben helden, schurken, drama, en de grote verhalen leggen deze helden, schurken en het drama vast in onze verbeelding.  Het is zo natuurlijk voor ons om kunst te gebruiken en te waarderen in de vele vormen voor vermaak, om ons op te beuren en te vernieuwen, want God is een Kunstenaar, een Artiest en wij zijn gemaakt naar Zijn beeld.  Het is de moeite waard om ons af te vragen waarom wij zo aangeboren estetisch zijn, wat kunst, drama, muziek, dansen, of literatuur betreft?   Daniel Dennett, een uitgesproken atheïst en een authoriteit van het cognitieve process, antwoordt van een materialistisch standpunt:

“Het meeste van zijn onderzoek neemt muziek als vanzelfsprekend aan.  Hij vraagt niet waarom muziek bestaat. Daarvoor bestaat een kort antwoord dat waar is zover het gaat: het bestaat omdat wij er van houden en dus blijven wij er steeds meer van maken.  Maar waarom houden we ervan?  Omdat wij het mooi vinden.  Maar waarom is het mooi voor ons?  Dat is een goede biologische vraag, maar het heeft nog geen goed antwoord.” (Daniel Dennett.  Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon.  p. 43)

Als alles over ons als mensen alleen uitgelegd moet worden via materiale processen, waarom is kunst in alle vormen zo belangrijk voor ons?  Dennett, die waarschijnlijk de meest bekende denker is over deze vraag vanuit een materieel evolutionair standpunt, zegt dat we het gewoon niet weten.  Vanuit een Bijbels standpunt gezien is het omdat God creatief, artistiek en esthetisch is. Hij heeft dingen mooi gemaakt en houdt van schoonheid.  Wij, gemaakt naar Zijn beeld, zijn hetzelfde.  Als we met deze Bijbelse leer beginnen, dan kan onze mensheid uitgelegd worden op een manier dat atheïsme het niet kan.

Waarom zijn wij Moreel

Bovendien, ‘gemaakt naar het beeld van God’ verklaart de ingebouwde morele capaciteit die alle mensen hebben. Wij begrijpen wat ‘verkeerd’ gedrag en ‘goed’ gedrag is – terwijl we toch allemaal andere talen en culturen hebben.  De capaciteit om moreel te redeneren is bij ons ingebouwd.  Zoals de beroemde atheïst Richard Dawkins zegt:

“ Wat ons morele compas bepaalt is een universeel moreel ‘programma’ …  Net zoals met taal, onze morele principes liggen in ons onderbewustzijn.” (Richard Dawkins, The God Delusion. p. 22 3)

Dawkins legt uit dat ons bewustzijn van goed en kwaad bij ons is ingebouwd, zoals ons vermogen om een taal te beheren. Dawkins gelooft niet dat dit morele vermogen van God komt, maar het is wel de meest eenvoudige rechttoe-rechtaan uitleg. Wij hebben een morele capaciteit omdat God moreel is en wij in zijn gelijkenis gemaakt zijn. Dit is een wezenlijk menselijk vermogen.  Als dit niet zo gezien wordt, kan het allerlei misverstanden teweeg brengen.  Neem bijvoorbeeld de tegenwerping van een andere welbekende atheïst Sam Harris.

“Als je gelijk hebt dat alleen religieus geloof de basis is voor de menselijke moraal, dan zouden atheisten minder moreel zijn dan gelovers.”  (Sam Harris. 2005. Letter to a Christian Nation p.38-39)

Harris begrijpt het niet en zit beslist verkeerd. Sprekende vanuit de Bijbel hebben wij een besef van de menselijke moraal, omdat wij gemaakt zijn in de gelijkenis van God, niet vanuit ons religieus zijn.  En daarom hebben atheïsten net als de rest van ons dit morele besef, en kunnen zich moreel gedragen. De moeilijkheid van het atheïsme is om te verklaren waarom wij normbesef hebben –  waarom wij allemaal zo geprogrammeerd zijn.

Waarom zijn wij zo rationeel

Zodoende is het Bijbelse startpunt nodig om zelf te begijpen en te erkennen dat we in God’s gelijkenis gemaakt zijn.  Dus als we inzicht krijgen in God (door wat in de Bijbel geopenbaard is over Hem) of de mens (door waarneming en reflectie) kunnen we ook inzicht krijgen in het andere.  Het is bijvoorbeeld niet moeilijk te zien dat mensen belang plaatsen op relaties met andere mensen.  Het is OK om een goede film te zien, maar het is veel fijner als je dat met een vriend doet. Van nature gaan we naar vrienden om onze belevenissen te delen.  Serieuze relaties en familie relaties zijn belangrijk voor ons gevoel van welzijn.  Integendeel, eenzaamheid en/of gebroken familierelaties en gebroken vriendschappen stressen ons.  Wij zijn niet neutraal en onbewogen bij de gesteldheid van de relaties die wij met anderen hebben.  Welnu, als wij naar God’s beeld zijn, dan verwachten wij dat we dezelfde relationele nadruk in God vinden en in feite doen we dat ook.  De Bijbel spreekt over ”God is Liefde” in (1 Johannes 4:8).  In de Bijbel is veel geschreven over de nadruk die God plaatst op onze liefde voor Hem en voor anderen – ze worden in feite genoemd door Jezus als de twee meest belangrijke geboden in de Bijbel.  Als je er over nadenkt, Liefde moet relationeel zijn want om te functioneren, heeft het een persoon nodig die liefheeft (de minnaar) en de persoon die geliefd wordt (de beminde).

Dus moeten we God zien als een minnaar.  Als we alleen denken aan Hem als de ‘Eerste Oorzaak’, en de ‘Alwetende Godheid’ of misschien als ‘Welwillend Wezen’, dan denken we niet aan de Bijbelse God – maar hebben we zelf een god in ons hoofd gefabriceerd.  Alhoewel Hij al deze dingen is, wordt Hij ook gezien als bijna roekeloos gepassioneerd in zijn relaties.  Hij heeft niet lief:  Hij is liefde.  De twee meest aanzienlijke Bijbelse beelden van God z’n verhouding met de mens is dat van een vader met zijn kinderen, en van een man met zijn vrouw.  Dat zijn geen nuchtere filosofische analogieёn maar weerspiegelen de diepste en meest intieme menselijke verhoudingen.

Er is nu een fundament, dat we gelegd hebben.   De mens is geschapen naar God’s beeld en gelijkenis, bestaande uit verstand, emoties, en wil.  Wij zijn wezens met gevoel en zelfbewustzijn.   Wij hebben normbesef, zijn moreel, met onze ‘morele spraakkunst’ en daarom hebben wij een aangeboren oriëntatie van ‘juist’ en ‘goed’ en wat niet zo is.  We hebben de instinctieve mogelijkheid om schoonheid, drama, kunst, en verhaal in allerlei vormen te scheppen en te waarderen.   En wij gaan van nature zoeken om verhoudingen en vrienschappen met anderen te ontwikkelen.   Wij zijn in wezen zo omdat God dit allemaal is en wij gemaakt zijn in God’s gelijkenis.  Al deze extrapolaties zijn consequent met wat we van onszelf zagen toen wij deze basis hebben gelegd.  We zullen in de volgende publicatie de Bijbelse uitleg zien waarom onze verhoudingen bijna altijd teleurstellend zijn en waarom God zo ver weg is.  Waarom lijkt het dat onze diepste verlangens nooit tot waarheid komen?